Kinnitatud  üldkoosolekul

12 November 2008

Elamu kodukord (NÄIDIS)

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Sätestab elamu kaasomandi eseme valitsemise ja korteriomanike ühiste asjade ajamise vastavalt korteriomanike kokkuleppele, korteriomandiseadusele, asjaõigusseadusele, võlaõigusseadusele ja teistele vastavalt valdkonda reguleerivatele õigusaktidele;

1.2. Korteriomanike üldkoosolek on elamu korteriomanike ühisuse kõrgeim juhtorgan;

1.3. Korteriomandi kaasomandi eseme valitsemist teostab valitseja;

1.4. Korteriomanik on kohustatud teatama oma e-maili või postiaadressi muudatused kirjalikult taasesitatavas korras valitsejale koheselt. Muudatustest teatamata jätmise korral ei vastuta valitseja arvete ja muude dokumentide õigeaegse kättesaamise eest;

1.5. Kaasomandi võõrandamisel tuleb esitada valitsejale ühe nädala jooksul ostu-müügi lepingu koopia või kinnistusregistri väljavõte. Valitseja poolt tehtud kinnistusregistri päringute ja väljavõtete tegemise kulud kantakse maja rahalistest vahenditest;

1.6. Korteriomandi võõrandamisel lähevad korteriomaniku käesolevast korrast tulenevad õigused ja kohustused üle uuele omanikule, millest endine omanik on kohustatud uuele omanikule omandi üleminekul koheselt teatama;

1.7. Käesoleva korra punktides 1.4. – 1.6. ettenähtud kohustuste mittetäitmisel kohustub korteriomanik hüvitama valitsejale kõik otsesed ja kaudsed kulud seoses uue korteriomaniku andmete, asukoha jms kindlakstegemisega ja tasuma kõik korteriomandi majandamisega seotud kulud kuni kinnistusraamatusse uue omaniku kohta kande tegemiseni;

1.8. Valitseja on õigustatud valitsemise lõpetama (üles ütlema) seaduses ettenähtud alustel, eriti juhtudel, kui seaduses, kokkulepetes ja üldkoosolekul otsustatud ettenähtud korras valitsemine ei ole võimalik korteriomanike poolt valitsemiseks määratud hooldus-ja halduskulude ebapiisavuse tõttu, samuti muudel olulistel asjaoludel;

1.9. Vaidlused ja pretensioonid, mis tekivad ühelt poolt valitseja ja teiselt poolt korteriomanike vahel seoses korteriomandi valitsemisega, lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, kui lahkhelisid või nõudeid ei õnnestu kõrvaldada läbirääkimiste teel, lahendatakse need kohtukorras.  

             

 

2. ELANIKUD ON KOHUSTATUD:

2.1. kasutama elu- ja üldkasutatavaid ruume sihipäraselt ja hoidma neid korras;

2.2. kasutama ühist soojusenergiat, elektrit ja vett kokkuhoidlikult;

2.3. tihendama aknaid ja uksi, et säästa soojusenergiat;

2.4. teatama majas toimunud riketest või avariiohtlikest olukordadest koheselt valitsejale, püüdes ise samal ajal rakendada võimalikke abinõusid nende kõrvaldamiseks;

2.5. täitma tuleohutuse-, sanitaar-, elektri tarbimise, eluruumide kasutamise ja muid kehtivaid eeskirju pidades silmas, et nende eeskirjade rikkumine toob kaasa haldusvastutuse;

2.6. hoidma puhtust ja korda üldkasutatavates ruumides ja kohtades (trepikojad, keldrid ja maja territoorium);

2.7. panema olmejäätmed korralikult prügikonteinerisse, mitte risustama kinnistut ja prügikonteineri ümbrust;

2.8. teatama korterisiseste veemõõturite puudumisel korteri kasutajate/elanike arvu muutumisest valitsejale kolme päeva jooksul;

2.9. tasuma majandamiskulud valitseja pangakontole vastavalt esitatud arvele iga kuu 28. kuupäevaks;

2.10. informeerima valitsejat pikemaks ajaks kodust lahkumisest, teatades ühtlasi kontaktisikud ja nende telefoninumbrid, kes kindlustavad korterisse sissepääsu avarii korral;

2.11. täitma sanitaarnõudeid kui korteris peetakse koeri, kasse või teisi loomi; mitte laskma loomadel reostada trepikodasid või maja territooriumi; koristama reostuse koheselt;

2.12. registreerima 3 kuu vanuseks saanud või ostetud koerad 5 päeva jooksul linnavalitsuses;

2.13. kasutama keldriruume sihipäraselt, hoidma need korras ja lukustatud;

2.14. võimaldama valitsejal või spetsialistidel vaba juurdepääsu keldriruumides asuvatele kommunikatsioonidele;

2.15. kuivatama pesu selleks ettenähtud pesukuivatusplatsil;

2.16. sulgema välisuksed korralikult  ja  hoidma  need  lukus suveajal  22.00  kuni 7.00  ja

talveajal kell 21.00 kuni 7.00;

2.17. lubama sissepääsu korteritesse valitseja poolt hooldamisele kuuluvate torustike ja seadmete tehnilise seisukorra hindamiseks ning remondiks ;

2.18. koristama maja territooriumile pargitud isikliku transpordivahendi ümbert ja alt lume,

jää ning prahi 2 meetri raadiuses;

2.19. kooskõlastama naabrite ja majanõukogu esindajaga korteri akende, välisuste ja

vaheseinte remont ja vahetustööd. Esitama valitsejale kooskõlastatud taotluse objekti

ülevaatuseks enne tööde alustamist.

2.20 hoidma rõdud puhtad ja koristama need talvel lumest.

 

 

3. ELANIKEL ON KEELATUD:

3.1. tekitada ajavahemikus kella 23.00 kuni 7.00 müra, mis häiriks naabreid;

3.2. hoida korteris, keldris ja üldkasutatavates kohtades õhku saastavaid või plahvatusohtlikke vedelikke, aineid või esemeid;

3.3. lasta kanalisatsiooni kergesti süttivaid vedelikke, toidujäätmeid, kaltse ning muud, mis võib kanalisatsiooni ummistada või kahjustada;

3.4. asetada esemeid trepikotta või keldri vahekäikudesse;

3.5. puhastada ja kloppida rõdudelt ning akendest vaipu, põrandariideid ja muid majapidamisesemeid;

3.6. teha omavolilisi ümberehitusi keldriboksides, kütte- ja veevarustussüsteemides, kanalisatsioonitorustikes või nõrkvoolu- ja elektrisüsteemis;

3.7. muuta omavoliliselt maja välisilmet, trellitada aknaid ilma valitseja loata;

3.8. teha majas ümberehitusi ilma linnavalitsuses kooskõlastamata projektita ning kirjaliku avalduse esitamiseta valitsejale;

3.9. paigaldada ilma valitseja kirjaliku loata katusele või fassaadile raadio- ja teleantenne ning muid maja külge pandavaid esemeid või reklaame;

3.10. teha korteris, keldris, trepikojas või mujal maja ümbruses töid, mis võivad rikkuda maja või häirida teiste elanike normaalset elu;

3.11. visata prügikonteinerisse põlevaid või hõõguvaid materjale, kustutamata tuhka, vedelaid jäätmeid, toksilisi või plahvatusohtlikke aineid;

3.12. parkida sõidukeid maja sissekäikude ette takistades jalakäijate liikumist;

3.13 lasta sõiduki mootoril töötada õuealal või akende all kauem kui 2 minutit;

3.14. suitsetada ja tarvitada alkohoolseid jooke üldkasutatavates kohtades ning rikkuda mistahes viisil avalikku korda (häirida kaaskodanikke, takistada liiklemist jms);

3.15. lasta järelvalveta koeri, kasse ja muid loomi trepikotta või maja õue.

 

4. MAKSETE TASUMINE

Korteriomanik on kohustatud:

4.1. Tasuma kaasomandil lasuvad maksud, kandma avalik-õiguslikud reaalkoormatised ja kaasomandi majandamise kulutused hiljemalt iga kalendrikuu 28. kuupäevaks. Maksetähtajaks tasumata summalt maksab korteriomanik ühekordset viivistasu 100 krooni iga tasumata arve eest alates päevast, mil korteriomanik pidi tasuma majanduskulude ja teenuste eest;

4.2. Punktis 4.1 nimetatud maksude, kulutuste, kohustuste ja koormatiste arvestuspõhimõtted ja korra kehtestab valitseja;

4.3. Juhul kui korteriomanik ei ole saanud 20. kuupäevaks valitsejalt arvet, on ta kohustatud koheselt pöörduma valitseja poole arve saamiseks;

4.4. Omanikud kohustuvad igakuiselt tasuma järgmisel kuul korteriomandi haldamise ja hooldamise eest kolmandatele isikutele tasumisele kuuluvate rahaliste maksete katteks rahasumma, mis võimaldab valitseja poolt kitsendusteta ja häireteta täita korteriomanike igakuised kohustused kolmandate isikute ees (nn ühe kuu maksete reserv). Reservi ebapiisavuse korral tasub valitseja korteriomanike eest puudujääva osa. Korteriomanikud tasuvad sellisel juhul valitsejale teostatud täiendavate kohustuste täitmise eest tasu ja kulude katteks 10% korteriomanike eest kolmandatele isikutele tasutud summast.

Majandamiskulude maksmisega viivitamisel pärast valitseja poolt esitatud arvet on valitsejal õigus nõuda korteriomanikult viivist 0,15% päevas iga maksmisega viivitatud kalendripäeva eest, alates majandamiskulude maksmise kuule järgneva kuu esimesest päevast. Valitsejal on õigus makstud summast esimeses järjekorras maha arvestada tasumisele kuuluvad kulutused, seejärel viivis ning lõpuks summad põhikohustuste katteks;

4.5. Valitsejal on õigus kasutada maksevõlglaste suhtes elektri-ja veevarustuse sulgemist;

4.6. Korteriomanike võlad nõutakse sisse kohtu kaudu või müüakse võlanõuetena või nõutakse sisse muul moel. Võlgade sissenõudmise viisi määrab valitseja;

4.7. Korteriomanike poolt käesoleval koosolekul antud volituste (valitseja volitamine kohtuväliselt ja kohtulikult sisse nõudma korteriomanike huvides tasumisele või muul viisil hüvitamisele kuuluvaid nõudeid seoses korteriomandi valitsemisel valitseja või omanike poolt tehtud hooldus-, haldus- ja muude kulutustega) täitmine toimub ainult rahaliste vahendite olemasolul;

4.8. Võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulud tasub korteriomanikust võlgnik;

4.9. Hooldus- ja remonditööde eest tasumine toimub vastavalt lisale.

 

5. VASTUTUS ELAMU KODUKORRA RIKKUMISE EEST

5.1. Elamu ja selle juurde kuuluvate konstruktsioonide ja tehnosüsteemide rikkumised, mis on tekkinud elanike süü läbi, parandatakse süüdlaste kulul. Kui süüdiolevaid isikuid ei ole võimalik tuvastada, jagatakse parandamise kulud kõigi korteriomanike vahel proportsionaalselt korteri üldpinnaga. Sellised rikkumised tuleb fikseerida kirjaliku aktiga, mille allkirjastavad valitseja ja vähemalt üks majanõukogu liige;

5.2. Korteriomanik on kohustatud hüvitama valitsejale ja teistele korteriomanikele tekitatud kahju seadusega sätestatud korras juhul kui tema või temaga koos elavad perekonnaliikmed või üürnikud on rikkunud elamut, tehnoseadmeid või muud vara (samuti üleujutamisest tekitatud kahjud). Valitsejal on õigus esitada korteriomanikule kahju hüvitamise nõue vastavalt rikutud või lõhutud vara taastamiseks kuluva summa ulatuses;

5.3. Korteriomanik vastutab nii korteris, elamus kui ka elamu krundil toimuva eest, kui toimuv on seotud omaniku (elaniku), tema perekonnaliikmete või külaliste tegudega. Alaealiste tegevuse ja käitumise eest vastutavad vanemad;

5.4. Elamu kodukorra rikkumised tuleb fikseerida kirjaliku aktiga, mille allkirjastavad valitseja ja vähemalt üks majanõukogu liige. Kui on tuvastatud elamu kodukorra rikkumine, teavitatakse korteriomanikku tuvastatud rikkumisest kirja teel ja teate väljapanekuga trepikojas. Sellega loetakse teade korteriomanikule kätte antuks. Eelpool nimetatud teavitamisega seotud kulutused kannab korteriomanik, kes rikkus elamu kodukorda.

5.5. Kui tuvastatakse kolmas elamu kodukorra rikkumine, esitatakse korteriomanikule valitseja otsusel nõue summas 320 eurot

5.6. Nõude mittetasumisel tähtajaks on valitsejal õigus pöörduda sundtäitmise algatamiseks kohtutäituri poole või nõuda nõue sisse muul moel.

 

Lisa kodukorrale

Valitseja ja korteriomanike vaheliste kohustuste piiritlus

Kinnitatud korteriomanike üldkoosolekul

19 Veebruar 2014

 

Pos. nr

Hooneosa, konstruktsioon, süsteem jms nimetus

Valitseja

Korteriomanik

Märkused

A

 1. Põhikonstruktsioonid

 

 

 

1

Katus, vihmaveerennid ja –torud

X

 

 

2

Lae- ja põranda r/b-konstruktsioonid

X

 

 

3

Välisseinad

X

 

 

4

Vundamendid, hüdro- ja soojusisolatsioon,

X

 

 

5

Rõdupiirded

X

 

 

6

Hüdroisolatsioon

X

 

 

7

Soojusisolatsioon

X

 

 

8

Korterisisene siseviimistlus, sanremont jms

 

X

 

9

Korteripõrandate kate

 

X

 

10

Trepikodade varikatused

X

 

 

11

Hoone tehnosüsteemide püstikushahtid, põrandaalused ja seintes asuvad kanalid sõltumata asukohast

X

 

 

12

Trepid ja trepikojad

X

 

 

B

 1. Uksed

 

 

 

1

Hoone välisuksed, lukud, uksesulgurid

X

 

 

2

Rõduuksed

 

X

 

3

Korteri välisuksed, lukud

 

X

 

4

Korteri uksekell, turvakett, uksesilm

 

X

 

5

Korteri numbrisilt

 

X

 

C

 1. Aknad

 

 

 

1

Trepikoja aknad

X

 

 

2

Korteri aknad

 

X

 

D

 1. Korteri sisustus

 

 

 

1

Aknalaudade vahetus

 

X

 

2

Sisseehitatud mööbel

 

X

 

3

Siseuksed

 

X

 

E

 1. Elektriseadmestik

 

 

 

1

Kogu hoonesisene elektrijuhtmestik süsteemina koos elektrikilpidega ja el. armatuuriga kuni korteri peakaitsmeni

X

 

 

2

Kogu korterisisene elektrijuhtmestik koos el. armatuuriga alates peakaitsmest kuni el. Tarbijateni

 

X

 

3

Kõik ühiskasutuses olevad el.tarbijad, sh üldvalgustus, liftid, katuseventilaatorid, fonolukud, jne

X

 

 

4

Kõik korteris asuvad el.tarbijad

 

X

 

F

 1. Vesi, kanalisatsioon, küte, veesoojendus

 

 

 

1

Kogu hoonesisene külmaveesüsteem, mis lõpeb korteris asuva sulgemiskraaniga

X

 

 

2

Kogu korterisisene külmavee jaotustorustik, mis jääb hoone jaotussüsteemi sulgemiskraanist korteris asuvate tarbijate poole

 

X

 

3

Kogu hoonesisene soojaveesüsteem , mis lõpeb korteris asuva sulgemiskraaniga

X

 

 

4

Kogu korterisisene soojavee jaotustorustik, mis jääb hoone jaotussüsteemi sulgemiskraanist korteris asuvate tarbijate poole

 

X

 

5

Kõik hoonesiseste veesüsteemidega ühendatud ühiskasutuses olevad veetarbijad

X

 

 

6

Kõik korterisiseste jaotustorustikega ühendatud tarbijad

 

X

 

7

Korterisisene kanalisatsioonitorustik kuni hoonesisese püstiku liitmikuni

 

X

 

8

Hoonesisene kanalisatsioonisüsteem alates püstikutest kuni hooneväliste kanalisatsioonikaevudeni

X

 

 

9

Kogu hoonesisene küttesüsteem

X

 

 

H

 1. Ventilatsioon

 

 

 

1

Hoone ventilatsioonisüsteem koos sellel asuva armatuuri ja seadmetega alates korteris asuvast ventilatsiooniavast

X

 

 

2

Korteria asuv ventilatsioonitorustik hoone ventilatsioonisüsteemi kanaliavani

 

X

 

I

 1. Prügierastus, prügikonteinerid

X

 

 

J

 1. Teed, platsid, väikevormid, haljastus,

X

 

 

K

 1. Telefoniliinid

 

 

Firma

1

Korterisisesed juhtmed kuni korterist väljas asuva ühenduskarbini (-kapini)

 

X

 

L

 1. Kaabeltelevisioon ja TV-antenn

 

 

Firma

1

Korterisisene televisioonijuhe kuni korterist väljas asuva ühenduskapini

 

X